Acta Haematologica Polonica, Volumen 50, numer 1, 2019

W numerze:

 • Stan odżywienia chorych po transplantacji komórek krwiotwórczych
 • Opieka ginekologiczna po transplantacji komórek krwiotwórczych
 • Evaluation of the prognostic and predictive value of free light chains in patients with chronic lymphocytic leukemia
 • Coexistence of hemoglobin Handsworth and alpha 3.7 kb deletion in Caucasian woman in Poland
 • Stem Cell Transplantation in Pediatric Patients with Myelodysplastic Syndrome
 • Abnormal hemostasis screening tests leading to diagnosis of multiple myeloma
 • Perforacja jelit jako powikłanie chemioterapii ostrej białaczki limfoblastycznej u dzieci – opis dwóch przypadków

Cena: 52.00 PLN

Acta Haematologica Polonica, Volumen 49, numer 4, 2018

W numerze:

 • Zalecenia Polskiej Grupy Szpiczakowej dotyczące rozpoznawania i leczenia szpiczaka plazmocytowego oraz innych dyskrazji plazmocytowych na rok 2018/2019
 • Immunoterapia z użyciem przeciwciał monoklonalnych ukierunkowanych na szlak PD-1/PD-L1 w chorobach nowotworowych
 • Nivolumab for relapsed/refractory classical Hodgkin lymphomaafter brentuximab vedotin failure
 • Plerixafor for patients who fail cytokine- or chemotherapy-based stem cell mobilization
 • Skuteczne leczenie ibrutynibem chorego na przewlekłą białaczką limfocytową z obecnością delecji 17p

Cena: 52.00 PLN

Acta Haematologica Polonica, Volumen 49, numer 3, 2018

W numerze:

 • Szczepienia ochronne u dorosłych chorych na nowotwory hematologiczne oraz u chorych z asplenią
 • Nowe terapie w leczeniu szpiczaka z wysokim ryzykiem cytogenetycznym
 • Wykrywanie mutacji w genie CALR oraz w genie ASXL1 u chorych na nadpłytkowość samoistną i samoistne włóknienie szpiku
 • Znaczenie badań molekularnych dla oceny ryzyka i rokowania u chorych na pierwotne włóknienie szpiku
 • Ruksolitynib w leczeniu pierwotnej mielofibrozy w fazie akceleracji i z małopłytkowością
 • Zespół hemofagocytowy indukowany terapią hormonalną

Cena: 52.00 PLN

Acta Haematologica Polonica, Volumen 49, numer 2, 2018

W numerze:

 • Przewlekłe leczenie przeciwkrzepliwe.
 • Gammapatie monoklonalne o znaczeniu nerkowym.
 • Combination therapies of hypomethylating agents for elderly patients with acute myeloid leukemia
 • Bankowanie. Mikrobiologiczne bezpieczeństwo przeszczepienia krwiotwórczych komórek macierzystych
 • Sulodeksyd w zapobieganiu nawrotom zakrzepicy żył głębokich – badanie SURVET
 • Clinical and laboratory features of adult T-cell leukemia/lymphoma (ATL): a study of 37 cases
 • Zastosowanie infuzyjnego schematu chemioterapii DA-EPOCH w leczeniu chłoniaków agresywnych

Cena: 52.00 PLN

Acta Haematologica Polonica, Volumen 49, numer 1, 2018

W numerze:

 • Retrospection of the effect of hydroxyurea treatment in patients with sickle cell disease
 • Diagnostic approach to light-chain cardiac amyloidosis and its differential diagnosis
 • Use of MPV and MPV/Plt ratio in the differentiation of migraine and tension-type headache
 • Study of CD25 expression on leukemic cells: a prognostic factor in acute myeloid leukemia
 • Massive bone marrow necrosis associated with Waldenström’s macroglobulinemia
 • Implantoprosthetic rehabilitation of a patient with severe form of hemophilia B: a case report
 • False-negative coagulation factor activity results due to the presence of antiphospholipid antibodies in a case of autoimmune hemolytic anemia
 • Synchronous Presentation of Two Extranodal Lymphomas: Follicular Lymphoma and Extranodal Marginal Zone Lymphoma of the Mucosa-Associated Lymphoid Tissue (MALToma)

Cena: 52.00 PLN

Acta Haematologica Polonica, Volumen 48, numer 4, 2017

W numerze:

 • Choroba Gauchera
 • Postępowanie z chorymi na nowotwory krwi
 • Rytuksymab – pierwsze biopodobne przeciwciała monoklonalne
 • Nowe trendy w leczeniu ostrej białaczki szpikowej
 • Zaburzenia genetyczne u dzieci z ostrą białaczką limfoblastyczną
 • Stany chorobowe związane z nadmiernym gromadzeniem żelaza w wątrobie
 • Methods for detection of microparticles derived from blood and endothelial cells
 • Vitamin C as a modulator of oxidative stress in erythrocytes of stored blood
 • Primary Hodgkin lymphoma of the nasopharynx: Case report
 • Visceral varicella-zoster virus (VZV) infection

Cena: 0.00 PLN

Acta Haematologica Polonica, Volumen 48, numer 3, 2017

W numerze:

 • Wytyczne postępowania w hemofilii A i B powikłanej inhibitorem czynnika VIII i IX (2 wydanie)
 • Iksazomib u chorych z nawrotowym lub opornym na leczenie szpiczakiem plazmocytowym
 • Jak rozpoznawać i leczyć chorobę Gauchera: zarys patofizjologii, objawów klinicznych, metod diagnostycznych i leczenia
 • Ryzyko przeniesienia czynników zakaźnych przez transfuzje w Polsce
 • Zastosowanie cytometrii przepływowej w badaniach immunohematologicznych krwinek czerwonych
 • Nietypowe objawy kliniczne szpiczaka plazmocytowego
 • Zmiany w badaniach kontroli jakości składników krwi w Polsce
 • Aloplastyka stawu kolanowego z ankylozą u pacjenta z ciężką postacią hemofilii A

Cena: 0.00 PLN

Acta Haematologica Polonica, Volumen 48, numer 2, 2017

W numerze:

 • Zalecenia Polskiej Grupy Szpiczakowej dotyczące rozpoznawania i leczenia szpiczaka plazmocytowego oraz innych dyskrazji plazmocytowych na rok 2017
 • Możliwości leczenia indukcyjnego chorych na szpiczaka plazmocytowego kwalifikujących się do chemioterapii wysokodawkowanej wspomaganej autologiczną transplantacją komórek krwiotwórczych a aktualne zalecenia Polskiej Grupy Szpiczakowej
 • Metody oznaczania hemoglobiny płodowej
 • Alloimmunologiczna małopłytkowość noworodków
 • Haemate P − zastosowanie w profi laktyce i leczeniu krwawień w chorobie von Willebranda oraz indukcji immunotolerancji w hemofilii A powikłanej inhibitorem

Cena: 0.00 PLN

Acta Haematologica Polonica, Volumen 48, numer 1, 2017

W numerze:
 • Szczepienia ochronne u chorych dorosłych po przeszczepieniu komórek krwiotwórczych – zalecenia sekcji do spraw zakażeń PALG
 • Genetic alterations in B-acute lymphoblastic leukemia
 • Diagnosing Beta Thalassemia trait in a developing country
 • Zakażenia wirusowe u dzieci po przeszczepieniu komórek krwiotwórczych: raport 2016 Polskiej Pediatrycznej Grupy ds. Zakażeń Polskiego Towarzystwa Onkologii i Hematologii Dziecięcej
 • Wyniki stosowania nowych metod rehabilitacji u pacjentów z artropatią hemofilową
 • Emerging spread of -thalassemia trait in Nigeria
 • Single Positive Commensal Blood Culture in hospital setting is associated with higher mortality after hematopoietic stem cell transplantation
 • Role of HLA match on results of hematopoietic stem cell transplantations from unrelated donors in children with acute leukemia and bone marrow failure syndromes Znaczenie zgodności HLA na wyniki transplantacji komórek hematopoetycznych od dawców niespokrewnionych u dzieci z ostrymi białaczkami i niewydolnościami szpiku

Cena: 0.00 PLN

Acta Haematologica Polonica, Volumen 47, numer 4, 2016

W numerze:

 • Limfohistiocytoza hemofagocytarna u dzieci
 • Analiza mutacji talasemii alfa u chorych diagnozowanych w Instytucie Hematologii i Transfuzjologii
 • Transfusion-associated graft-vs-host disease – A case report
 • Precursor B-lymphoblastic lymphoma mimicking: An acute subdural hematoma
 • Retrospektywna analiza skuteczności nilotynibu i dazatynibu w drugiej linii terapii przewlekłej białaczki szpikowej

Cena: 0.00 PLN