Acta Haematologica Polonica, Volumen 48, numer 3, 2017

W numerze:

 • Wytyczne postępowania w hemofilii A i B powikłanej inhibitorem czynnika VIII i IX (2 wydanie)
 • Iksazomib u chorych z nawrotowym lub opornym na leczenie szpiczakiem plazmocytowym
 • Jak rozpoznawać i leczyć chorobę Gauchera: zarys patofizjologii, objawów klinicznych, metod diagnostycznych i leczenia
 • Ryzyko przeniesienia czynników zakaźnych przez transfuzje w Polsce
 • Zastosowanie cytometrii przepływowej w badaniach immunohematologicznych krwinek czerwonych
 • Nietypowe objawy kliniczne szpiczaka plazmocytowego
 • Zmiany w badaniach kontroli jakości składników krwi w Polsce
 • Aloplastyka stawu kolanowego z ankylozą u pacjenta z ciężką postacią hemofilii A

Cena: 0.00 PLN

Acta Haematologica Polonica, Volumen 48, numer 2, 2017

W numerze:

 • Zalecenia Polskiej Grupy Szpiczakowej dotyczące rozpoznawania i leczenia szpiczaka plazmocytowego oraz innych dyskrazji plazmocytowych na rok 2017
 • Możliwości leczenia indukcyjnego chorych na szpiczaka plazmocytowego kwalifikujących się do chemioterapii wysokodawkowanej wspomaganej autologiczną transplantacją komórek krwiotwórczych a aktualne zalecenia Polskiej Grupy Szpiczakowej
 • Metody oznaczania hemoglobiny płodowej
 • Alloimmunologiczna małopłytkowość noworodków
 • Haemate P − zastosowanie w profi laktyce i leczeniu krwawień w chorobie von Willebranda oraz indukcji immunotolerancji w hemofilii A powikłanej inhibitorem

Cena: 0.00 PLN

Acta Haematologica Polonica, Volumen 48, numer 1, 2017

W numerze:
 • Szczepienia ochronne u chorych dorosłych po przeszczepieniu komórek krwiotwórczych – zalecenia sekcji do spraw zakażeń PALG
 • Genetic alterations in B-acute lymphoblastic leukemia
 • Diagnosing Beta Thalassemia trait in a developing country
 • Zakażenia wirusowe u dzieci po przeszczepieniu komórek krwiotwórczych: raport 2016 Polskiej Pediatrycznej Grupy ds. Zakażeń Polskiego Towarzystwa Onkologii i Hematologii Dziecięcej
 • Wyniki stosowania nowych metod rehabilitacji u pacjentów z artropatią hemofilową
 • Emerging spread of -thalassemia trait in Nigeria
 • Single Positive Commensal Blood Culture in hospital setting is associated with higher mortality after hematopoietic stem cell transplantation
 • Role of HLA match on results of hematopoietic stem cell transplantations from unrelated donors in children with acute leukemia and bone marrow failure syndromes Znaczenie zgodności HLA na wyniki transplantacji komórek hematopoetycznych od dawców niespokrewnionych u dzieci z ostrymi białaczkami i niewydolnościami szpiku

Cena: 0.00 PLN

Acta Haematologica Polonica, Volumen 47, numer 4, 2016

W numerze:

 • Limfohistiocytoza hemofagocytarna u dzieci
 • Analiza mutacji talasemii alfa u chorych diagnozowanych w Instytucie Hematologii i Transfuzjologii
 • Transfusion-associated graft-vs-host disease – A case report
 • Precursor B-lymphoblastic lymphoma mimicking: An acute subdural hematoma
 • Retrospektywna analiza skuteczności nilotynibu i dazatynibu w drugiej linii terapii przewlekłej białaczki szpikowej

Cena: 0.00 PLN

Acta Haematologica Polonica, Volumen 47, numer 3, 2016

W numerze:

 • Rekomendacje diagnostyczne i terapeutyczne dla przewlekłej białaczki limfocytowej
 • Zalecenia dotyczące oceny schorzeń współistniejących u chorych na przewlekłą białaczkę szpikową w procesie wyboru inhibitora kinaz tyrozynowych
 • Stres siateczki śródplazmatycznej i stres oksydacyjny w ostrych białaczkach szpikowych
 • Koncentrat płytek krwi napromieniowany czy poddany redukcji biologicznych czynników chorobotwórczych – który składnik wybrać w celu profilaktyki poprzetoczeniowej choroby przeszczep-przeciwgospodarzowi?
 • Monocyty z ekspresją Tie-2 u chorych na przewlekłą białaczkę limfocytową
 • Retrospektywna analiza skuteczności nilotynibu i dazatynibu w drugiej linii terapii przewlekłej białaczki szpikowej w polskich ośrodkach hematologicznych

Cena: 0.00 PLN

Acta Haematologica Polonica, Volumen 47, numer 2, 2016

W numerze:

 • Zalecenia Polskiej Grupy Szpiczakowej dotyczące rozpoznawania i leczenia szpiczaka plazmocytowego oraz innych dyskrazji plazmocytowych na rok 2016
 • Wytyczne postępowania w hemofilii A i B niepowikłanej inhibitorem czynnika VIII i IX
 • Nowe metody diagnostyczne w prognozowaniu i śledzeniu odpowiedzi na leczenie inhibitorami kinaz tyrozynowych przewlekłej białaczki szpikowej
 • Ponatynib w leczeniu przewlekłej białaczki szpikowej i ostrej białaczki limfoblastycznej z chromosomem Filadelfia
 • Metformina: stary lek w nowej aplikacji
 • Rzadkie choroby makrofagów u dorosłych

Cena: 0.00 PLN

Acta Haematologica Polonica, Volumen 47, numer 1, 2016

W numerze:

 • Wczesna diagnostyka i leczenie postaci opornych i nawrotowych klasycznego chłoniaka Hodgkina
 • Zmiany białaczkowe w ośrodkowym układzie nerwowym w przebiegu przewlekłej białaczki limfocytowej
 • Przyczyny dyskwalifikacji niespokrewnionych dawców krwiotwórczych komórek macierzystych
 • Alloprzeciwciała odpornościowe anty-C po transplantacji krwiotwórczych komórek macierzystych
 • Limfohistiocytoza hemofagocytarna związana z infekcją – opis przypadku

Cena: 0.00 PLN

Acta Haematologica Polonica, Volumen 46, numer 5, 2015

W numerze:

 • Mutacje TP53 w nowotworach hematologicznych
 • Neuropiliny – budowa, funkcja, rola w powstawaniu nowotworów
 • Terapia metronomiczna w hematoonkologii: nadzieje i fakty
 • Monoklonalne przeciwciała w szpiczaku plazmocytowym – przełom w terapii
 • Wykrywanie mutacji inwersyjnych (INV22 oraz INV1) w genie F8 metodą IS-PCR
 • Analiza leczenia nawrotowych i opornych postaci szpiczaka plazmocytowego wśród polskich pacjentów

Cena: 0.00 PLN

Acta Haematologica Polonica, Volumen 46, numer 4, 2015

W numerze:

 • Chłoniaki agresywne z komórek B z podwójną/potrójną translokacją
 • Pierwotny chłoniak ośrodkowego układu nerwowego u pacjentów immunokompetentnych
 • Diagnostyka i leczenie postępującej wieloogniskowej leukoencefalopatii
 • Aktualne miejsce nilotynibu i dazatynibu w leczeniu przewlekłej białaczki szpikowej
 • Ruksolitynib w leczeniu nowotworów mieloproliferacyjnych Ph(-)
 • Koncentraty czynników krzepnięcia o przedłużonym działaniu w leczeniu hemofilii
 • Zakażenia wirusowe u dzieci po przeszczepieniu komórek krwiotwórczych

Cena: 0.00 PLN

Acta Haematologica Polonica, Volumen 46, numer 3, 2015

W numerze:

 • Zalecenia Polskiej Grupy Szpiczakowej dotyczące rozpoznawania i leczenia szpiczaka plazmocytowego oraz innych dyskrazji plazmocytowych na rok 2015
 • Dziesięciolecie Polskiej Grupy Szpiczakowej – historia i osiągnięcia
 • Substytucja immunoglobulin u chorych na przewlekłą białaczkę limfocytową i szpiczaka plazmocytowego
 • Zajęcie ośrodkowego układu nerwowego w przebiegu szpiczaka plazmocytowego – opis przypadku i przegląd literatury
 • Immunoterapia peptydowa w leczeniu chorych na szpiczaka plazmocytowego
 • Rekomendacje Kolegium Medycyny Laboratoryjnej w Polsce (KMLP) dotyczące wykonywania biopsji aspiracyjnej i oceny cytologicznej szpiku kostnego

Cena: 0.00 PLN