Acta Haematologica Polonica, Volumen 51, numer 4, 2020

W numerze:

 • Next-generation sequencing in the diagnostics of orphan diseases
 • Monoclonal gammopathies of undetermined significance and smoldering myeloma
 • Medical dilemmas – erythrocytosis
 • Iron deficiency anemia
 • First familial cases of type 2 congenital erythrocytosis (ECYT2) with a Chuvash pathogenic variant in VHL gene in Poland
 • Eltrombopag use in chronic immune thrombocytopenia of childhood
 • Clinical characteristics of essential thrombocythemia patients depend on the mutation status
 • The beneficial role of allogenic hematopoietic cell transplantation in blastic plasmacytoid dendritic cell neoplasm
 • Myeloid-derived suppressor cells level and MUC1 expression in de novo acute myeloid leukemia
 • Epidemiology and prevention strategies of SARS-CoV-2 infection in pediatric hematology and oncology centers in Poland
 • Case series of bloody sweating; a scary event for families
 • COVID-19-induced thrombocytopenia
 • Primary prophylaxis with letermovir for prevention of CMV infection in two children

Cena: 52.00 PLN

Acta Haematologica Polonica, Volumen 51, numer 3, 2020

W numerze:

 • Progress and trends in pediatric hematopoietic cell transplantation in Central-East European countries
 • Chimeric antigen receptor T in the treatment of multiple myeloma
 • Perspectives for the therapy of anemia of chronic diseases
 • Neutropenia – there are always two sides to a story
 • Feasibility of up-front autologous stem cell transplantation for high risk diff use large B-cell lymphoma
 • Clinical spectrum and outcome of invasive mucormycosis in children and adults
 • Acute non-hematological toxicity of intensive chemotherapy of acute lymphoblastic leukemia in children
 • Efficacy of keratinocyte growth factor in prevention of oral mucositis in children undergoing allogeneic hematopoietic cell transplantation
 • Clofarabine combined with etoposide and cyclophosphamide for refractory and multiple relapsed childhood B-cell precursor acute lymphoblastic leukemia

Cena: 52.00 PLN

Acta Haematologica Polonica, Volumen 51, numer 2, 2020

W numerze:  

 • Wirus Epsteina-Barra i powikłania po przeszczepie
 • Hematologia i medycyna transfuzji w obliczu COVID-19
 • Postępowanie przeciwgrzybicze u dorosłych i dzieci z nowotworami hematologicznymi lub poddawanych przeszczepowi komórek krwiotwórczych: zalecenia Polskiego Towarzystwa Hematologicznego i Transfuzji Krwi, Polskiego Towarzystwa Onkologii i Hematologii Dziecięcej oraz Polskiej Grupy Badawczej Białaczki Dorosłych, 2020
 • Wpływ statusu serologicznego wirusa Epsteina-Barra na pacjentów z niezłośliwymi zaburzeniami hematologicznymi
 • Wieloparametrowa cytometria przepływowa do oceny minimalnej choroby resztkowej u pacjentów z zespołami mielodysplastycznymi
 • Parametry przeciążenia żelazem i czynności serca u pacjentów z talasemią dużą i pośrednią
 • Ryzyko wystąpienia nowotworów hematologicznych u pacjentów z neurofi-bromatozą typu 1
 • Przewlekłe stosowanie PPI jako potencjalna przyczyna niedokrwistości

Cena: 52.00 PLN

Acta Haematologica Polonica, Volumen 51, numer 1, 2020

W numerze:

 • Terapia komórkami CAR-T w Polsce
 • Krótka historia komórek CAR-T: od laboratorium do łóżka
 • Terapia komórkami CAR-T - toksyczność i postępowanie
 • Zakażenia po terapii komórkami CAR-T: aktualny najnowszy przegląd i zalecenia
 • Profilaktyka a terapia zapobiegawcza w zapobieganiu infekcji CMV
 • Droga do klinicznego wdrożenia technologii CAR-T w Poznaniu
 • Ryzyko zanieczyszczenia mikrobiologicznego w hematopoetycznych produktach komórek macierzystych
 • Przewidywanie przeżycia w chłoniaku nieziarniczym na podstawie markerów ogólnoustrojowego zapalenia, niedokrwistości, nadkrzepliwości, dyslipidemii
 • Choroba przeszczep przeciwko gospodarzowi jako niezwykłe powikłanie po autologicznym przeszczepie komórek macierzystych
 • Układowa mastocytoza z przewlekłą mielomonocytową białaczką, a następnie przekształcenie w ostrą białaczkę szpikową

Cena: 52.00 PLN

Acta Haematologica Polonica, Volumen 50, numer 4, 2019

W numerze:

 • 50 lat Acta Haematologica Polonica: wartość szczepień ochronnych u pacjentów z chorobami hematologicznymi
 • Szczepienia ochronne u dzieci w trakcie i po leczeniu onkologicznym
 • Profilaktyka reaktywacji zakażeń HBV
 • Niedokrwistość aplastyczna związana z zapaleniem wątroby
 • Zmiany genetyczne w chłoniaku rozlanym z dużych komórek B
 • Wykorzystanie metod cytogenetycznych i molekularnych w ocenie statusu genetycznego oraz przebieg leczenia u pacjenta z rzadką dziecięcą postacią ALL BCR-ABL1-like spowodowaną translokacją t(9;10)(q34;q22)
 • Obniżenie ekspresji antygenu A z układu ABO w przebiegu ostrej białaczki szpikowej – opis przypadku
 • Nieimmunologiczny obrzęk płodu w wyniku talasemii alfa. Opis przypadku zdiagnozowanego i leczonego prenatalnie w Polsce
 • Wspomnienie o Prof. dr hab. med. Annie Dmoszyńskiej i Prof. dr hab. med. Krystynie Zawilskiej

Cena: 52.00 PLN

Acta Haematologica Polonica, Volumen 50, numer 3, 2019

W numerze:

 • Limfadenopatia u dzieci i dorosłych
 • Rzadkie postacie chłoniaków T-komórkowych
 • Metody cytogenetyki molekularnej w różnicowaniu agresywnych B-NHL
 • Chłoniak z komórek płaszcza – rola terapii celowanych
 • Wyzwania wczesnej diagnostyki szpiczaka plazmocytowego
 • Autologiczna transplantacja komórek krwiotwórczych u chorych na szpiczaka plazmocytowego
 • Znaczenie techniki aCGH w nowotworach mieloproliferacyjnych
 • Postępowanie u pacjentek z nowotworem mieloproliferacyjnym BCR-ABL ujemnym w ciąży 
 • Strategie doboru krwinek czerwonych dla biorców w różnych sytuacjach klinicznych 
 • Powikłania zakaźne u dzieci i dorosłych z nowotworami hematologicznymi
 • Diagnostyka gorączki u pacjentki z rozpoznaniem przewlekłej białaczki limfocytowej
 

Cena: 52.00 PLN

Acta Haematologica Polonica, Volumen 50, numer 2, 2019

W numerze:

 • Wenetoklaks w leczeniu chorób układu krwiotwórczego i guzów litych
 • Stosowanie leków biopodobnych w hematoonkologii – stanowisko Polskiego Towarzystwa Hematologów i Transfuzjologów
 • Postępowanie w chłoniakach z obwodowych limfocytów T i NK
 • Znaczenie adrenaliny w mechanizmie aktywacji ludzkich płytek krwi
 • The role of neuronal apoptosis inhibitory protein (NAIP) in acute myeloid leukemia patients
 • Progressive arthropathy in the course of immune tolerance induction failure in a child with haemophilia A and FVIII inhibitor
 • Terapia manualna po alloplastyce stawu kolanowego u pacjenta z artropatią hemofilową w przebiegu hemofilii A

Cena: 52.00 PLN

Acta Haematologica Polonica, Volumen 50, numer 1, 2019

W numerze:

 • Stan odżywienia chorych po transplantacji komórek krwiotwórczych
 • Opieka ginekologiczna po transplantacji komórek krwiotwórczych
 • Evaluation of the prognostic and predictive value of free light chains in patients with chronic lymphocytic leukemia
 • Coexistence of hemoglobin Handsworth and alpha 3.7 kb deletion in Caucasian woman in Poland
 • Stem Cell Transplantation in Pediatric Patients with Myelodysplastic Syndrome
 • Abnormal hemostasis screening tests leading to diagnosis of multiple myeloma
 • Perforacja jelit jako powikłanie chemioterapii ostrej białaczki limfoblastycznej u dzieci – opis dwóch przypadków

Cena: 52.00 PLN

Acta Haematologica Polonica, Volumen 49, numer 4, 2018

W numerze:

 • Zalecenia Polskiej Grupy Szpiczakowej dotyczące rozpoznawania i leczenia szpiczaka plazmocytowego oraz innych dyskrazji plazmocytowych na rok 2018/2019
 • Immunoterapia z użyciem przeciwciał monoklonalnych ukierunkowanych na szlak PD-1/PD-L1 w chorobach nowotworowych
 • Nivolumab for relapsed/refractory classical Hodgkin lymphomaafter brentuximab vedotin failure
 • Plerixafor for patients who fail cytokine- or chemotherapy-based stem cell mobilization
 • Skuteczne leczenie ibrutynibem chorego na przewlekłą białaczką limfocytową z obecnością delecji 17p

Cena: 52.00 PLN

Acta Haematologica Polonica, Volumen 49, numer 3, 2018

W numerze:

 • Szczepienia ochronne u dorosłych chorych na nowotwory hematologiczne oraz u chorych z asplenią
 • Nowe terapie w leczeniu szpiczaka z wysokim ryzykiem cytogenetycznym
 • Wykrywanie mutacji w genie CALR oraz w genie ASXL1 u chorych na nadpłytkowość samoistną i samoistne włóknienie szpiku
 • Znaczenie badań molekularnych dla oceny ryzyka i rokowania u chorych na pierwotne włóknienie szpiku
 • Ruksolitynib w leczeniu pierwotnej mielofibrozy w fazie akceleracji i z małopłytkowością
 • Zespół hemofagocytowy indukowany terapią hormonalną

Cena: 52.00 PLN