Acta Haematologica Polonica, Volumen 50, numer 3, 2019

W numerze:

 • Limfadenopatia u dzieci i dorosłych
 • Rzadkie postacie chłoniaków T-komórkowych
 • Metody cytogenetyki molekularnej w różnicowaniu agresywnych B-NHL
 • Chłoniak z komórek płaszcza – rola terapii celowanych
 • Wyzwania wczesnej diagnostyki szpiczaka plazmocytowego
 • Autologiczna transplantacja komórek krwiotwórczych u chorych na szpiczaka plazmocytowego
 • Znaczenie techniki aCGH w nowotworach mieloproliferacyjnych
 • Postępowanie u pacjentek z nowotworem mieloproliferacyjnym BCR-ABL ujemnym w ciąży 
 • Strategie doboru krwinek czerwonych dla biorców w różnych sytuacjach klinicznych 
 • Powikłania zakaźne u dzieci i dorosłych z nowotworami hematologicznymi
 • Diagnostyka gorączki u pacjentki z rozpoznaniem przewlekłej białaczki limfocytowej
 

Cena: 52.00 PLN

Acta Haematologica Polonica, Volumen 50, numer 2, 2019

W numerze:

 • Wenetoklaks w leczeniu chorób układu krwiotwórczego i guzów litych
 • Stosowanie leków biopodobnych w hematoonkologii – stanowisko Polskiego Towarzystwa Hematologów i Transfuzjologów
 • Postępowanie w chłoniakach z obwodowych limfocytów T i NK
 • Znaczenie adrenaliny w mechanizmie aktywacji ludzkich płytek krwi
 • The role of neuronal apoptosis inhibitory protein (NAIP) in acute myeloid leukemia patients
 • Progressive arthropathy in the course of immune tolerance induction failure in a child with haemophilia A and FVIII inhibitor
 • Terapia manualna po alloplastyce stawu kolanowego u pacjenta z artropatią hemofilową w przebiegu hemofilii A

Cena: 52.00 PLN

Acta Haematologica Polonica, Volumen 50, numer 1, 2019

W numerze:

 • Stan odżywienia chorych po transplantacji komórek krwiotwórczych
 • Opieka ginekologiczna po transplantacji komórek krwiotwórczych
 • Evaluation of the prognostic and predictive value of free light chains in patients with chronic lymphocytic leukemia
 • Coexistence of hemoglobin Handsworth and alpha 3.7 kb deletion in Caucasian woman in Poland
 • Stem Cell Transplantation in Pediatric Patients with Myelodysplastic Syndrome
 • Abnormal hemostasis screening tests leading to diagnosis of multiple myeloma
 • Perforacja jelit jako powikłanie chemioterapii ostrej białaczki limfoblastycznej u dzieci – opis dwóch przypadków

Cena: 52.00 PLN

Acta Haematologica Polonica, Volumen 49, numer 4, 2018

W numerze:

 • Zalecenia Polskiej Grupy Szpiczakowej dotyczące rozpoznawania i leczenia szpiczaka plazmocytowego oraz innych dyskrazji plazmocytowych na rok 2018/2019
 • Immunoterapia z użyciem przeciwciał monoklonalnych ukierunkowanych na szlak PD-1/PD-L1 w chorobach nowotworowych
 • Nivolumab for relapsed/refractory classical Hodgkin lymphomaafter brentuximab vedotin failure
 • Plerixafor for patients who fail cytokine- or chemotherapy-based stem cell mobilization
 • Skuteczne leczenie ibrutynibem chorego na przewlekłą białaczką limfocytową z obecnością delecji 17p

Cena: 52.00 PLN

Acta Haematologica Polonica, Volumen 49, numer 3, 2018

W numerze:

 • Szczepienia ochronne u dorosłych chorych na nowotwory hematologiczne oraz u chorych z asplenią
 • Nowe terapie w leczeniu szpiczaka z wysokim ryzykiem cytogenetycznym
 • Wykrywanie mutacji w genie CALR oraz w genie ASXL1 u chorych na nadpłytkowość samoistną i samoistne włóknienie szpiku
 • Znaczenie badań molekularnych dla oceny ryzyka i rokowania u chorych na pierwotne włóknienie szpiku
 • Ruksolitynib w leczeniu pierwotnej mielofibrozy w fazie akceleracji i z małopłytkowością
 • Zespół hemofagocytowy indukowany terapią hormonalną

Cena: 52.00 PLN

Acta Haematologica Polonica, Volumen 49, numer 2, 2018

W numerze:

 • Przewlekłe leczenie przeciwkrzepliwe.
 • Gammapatie monoklonalne o znaczeniu nerkowym.
 • Combination therapies of hypomethylating agents for elderly patients with acute myeloid leukemia
 • Bankowanie. Mikrobiologiczne bezpieczeństwo przeszczepienia krwiotwórczych komórek macierzystych
 • Sulodeksyd w zapobieganiu nawrotom zakrzepicy żył głębokich – badanie SURVET
 • Clinical and laboratory features of adult T-cell leukemia/lymphoma (ATL): a study of 37 cases
 • Zastosowanie infuzyjnego schematu chemioterapii DA-EPOCH w leczeniu chłoniaków agresywnych

Cena: 52.00 PLN

Acta Haematologica Polonica, Volumen 49, numer 1, 2018

W numerze:

 • Retrospection of the effect of hydroxyurea treatment in patients with sickle cell disease
 • Diagnostic approach to light-chain cardiac amyloidosis and its differential diagnosis
 • Use of MPV and MPV/Plt ratio in the differentiation of migraine and tension-type headache
 • Study of CD25 expression on leukemic cells: a prognostic factor in acute myeloid leukemia
 • Massive bone marrow necrosis associated with Waldenström’s macroglobulinemia
 • Implantoprosthetic rehabilitation of a patient with severe form of hemophilia B: a case report
 • False-negative coagulation factor activity results due to the presence of antiphospholipid antibodies in a case of autoimmune hemolytic anemia
 • Synchronous Presentation of Two Extranodal Lymphomas: Follicular Lymphoma and Extranodal Marginal Zone Lymphoma of the Mucosa-Associated Lymphoid Tissue (MALToma)

Cena: 52.00 PLN

Acta Haematologica Polonica, Volumen 48, numer 4, 2017

W numerze:

 • Choroba Gauchera
 • Postępowanie z chorymi na nowotwory krwi
 • Rytuksymab – pierwsze biopodobne przeciwciała monoklonalne
 • Nowe trendy w leczeniu ostrej białaczki szpikowej
 • Zaburzenia genetyczne u dzieci z ostrą białaczką limfoblastyczną
 • Stany chorobowe związane z nadmiernym gromadzeniem żelaza w wątrobie
 • Methods for detection of microparticles derived from blood and endothelial cells
 • Vitamin C as a modulator of oxidative stress in erythrocytes of stored blood
 • Primary Hodgkin lymphoma of the nasopharynx: Case report
 • Visceral varicella-zoster virus (VZV) infection

Cena: 0.00 PLN

Acta Haematologica Polonica, Volumen 48, numer 3, 2017

W numerze:

 • Wytyczne postępowania w hemofilii A i B powikłanej inhibitorem czynnika VIII i IX (2 wydanie)
 • Iksazomib u chorych z nawrotowym lub opornym na leczenie szpiczakiem plazmocytowym
 • Jak rozpoznawać i leczyć chorobę Gauchera: zarys patofizjologii, objawów klinicznych, metod diagnostycznych i leczenia
 • Ryzyko przeniesienia czynników zakaźnych przez transfuzje w Polsce
 • Zastosowanie cytometrii przepływowej w badaniach immunohematologicznych krwinek czerwonych
 • Nietypowe objawy kliniczne szpiczaka plazmocytowego
 • Zmiany w badaniach kontroli jakości składników krwi w Polsce
 • Aloplastyka stawu kolanowego z ankylozą u pacjenta z ciężką postacią hemofilii A

Cena: 0.00 PLN

Acta Haematologica Polonica, Volumen 48, numer 2, 2017

W numerze:

 • Zalecenia Polskiej Grupy Szpiczakowej dotyczące rozpoznawania i leczenia szpiczaka plazmocytowego oraz innych dyskrazji plazmocytowych na rok 2017
 • Możliwości leczenia indukcyjnego chorych na szpiczaka plazmocytowego kwalifikujących się do chemioterapii wysokodawkowanej wspomaganej autologiczną transplantacją komórek krwiotwórczych a aktualne zalecenia Polskiej Grupy Szpiczakowej
 • Metody oznaczania hemoglobiny płodowej
 • Alloimmunologiczna małopłytkowość noworodków
 • Haemate P − zastosowanie w profi laktyce i leczeniu krwawień w chorobie von Willebranda oraz indukcji immunotolerancji w hemofilii A powikłanej inhibitorem

Cena: 0.00 PLN