Acta Haematologica Polonica, Volumen 46, numer 2, 2015

W numerze:

 • Zespół hemofagocytowy
 • Przewlekła białaczka limfocytowa wysokiego ryzyka
 • Szpiczak plazmocytowy wysokiego ryzyka
 • Szpiczak plazmocytowy z niewydolnością nerek jako wyzwanie terapeutyczne
 • Leczenie chorych z chłoniakami i współistniejącym zakażeniem wirusami HCV, HBV lub HIV
 • Postępy w leczeniu agresywnych chłoniaków z obwodowych komórek T
 • Chłoniak rozlany z dużych limfocytów B – czy R-CHOP-21 jest leczeniem optymalnym?
 • Rola przeciwciał monoklonalnych anty CD30 i anty PD-1 w terapii nawrotowego/opornego chłoniaka Hodgkina
 • Chłoniak z komórek płaszcza – nawrót po leczeniu pierwszej linii
 • Ostra białaczka limfoblastyczna – leczenie postaci nawrotowych i opornych
 • Ostre białaczki szpikowe – leczenie postaci nawrotowych i opornych
 • Rozsiane krzepnięcie wewnątrznaczyniowe w ostrych białaczkach
 • Przewlekłe nowotwory mieloproliferacyjne Ph ujemne – czerwienica prawdziwa i nadpłytkowość samoistna – kiedy hydroksykarbamid jest nieskuteczny
 • Powikłania infekcyjne w nowotworach mieloproliferacyjnych w dobie terapii celowanych
 • Jak postępujemy u chorego z zespołem hipereozynofilowym?
 • Zarys objawów klinicznych, leczenia oraz trudności w rozpoznawaniu choroby Gauchera

Cena: 0.00 PLN

Acta Haematologica Polonica, Volumen 46, numer 1, 2015

W numerze:

 • Standardy diagnostyczne zespołów mielodysplastycznych u osób dorosłych
 • Funkcje czynnika transkrypcyjnego Ikaros oraz znaczenie defektów genu IKZF1 w nowotworach hematologicznych
 • Personalizacja leczenia chorych na chłoniaka grudkowego w dobie rutyksymabu
 • Obinutuzumab jako nowa szansa terapeutyczna dla chorych na przewlekłą białaczkę limfocytową
 • Częstość zakażeń kiłą u dawców krwi w RCKiK w Bydgoszczy w latach 2001–2013
 • Znaczenie prognostyczne liczby zmian pozawęzłowych oraz typu zajętego narządu u chorych na DLBCL w dobie leczenia rytuksymabem

Cena: 0.00 PLN

Acta Haematologica Polonica, Volumen 45, numer 4, 2014

W numerze:

 • Wskazania do transplantacji komórek krwiotwórczych u dzieci i młodzieży - rekomendacje Polskiej Pediatrycznej Grupy ds. Transplantacji Komórek Krwiotwórczych – 2014
 • Leczenie zespołów mielodysplastycznych wysokiego ryzyka u dorosłych wg rekomendacji European LeukemiaNet
 • Minimalna choroba resztkowa w ostrych białaczkach u dzieci i dorosłych
 • Rola monocytów w patogenezie przewlekłej białaczki limfocytowej
 • Znaczenie szlaku SLIT-ROBO w kluczowych dla komórki procesach w warunkach fi zjologii i patologii
 • Profilaktyka zakażeń grzybiczych u dzieci poddawanych transplantacjom komórek hematopoetycznych

Cena: 0.00 PLN

Acta Haematologica Polonica, Volumen 45, numer 3, 2014

W numerze:

 • Rekomendacje diagnostyczne i terapeutyczne dla przewlekłej białaczki limfocytowej w 2014 r. – raport Grupy Roboczej PTHiT oraz PALG – CLL
 • Nowe strategie leczenia zespołów mielodysplastycznych wysokiego ryzyka
 • Znaczenie bortezomibu w leczeniu szpiczaka plazmocytowego u pacjentów z ryzykiem cytogenetycznym
 • Ocena znaczenia ekspresji błonowej dipeptydylo-peptydazy IV na komórkach hematopoetycznych u chorych ze szpiczakiem plazmocytowym poddawanych mobilizacji komórek krwiotwórczych
 • Mobilizacja macierzystych komórek krwiotwórczych u chorych z niedawnorozpoznaną cukrzycą typu 1 przed przeszczepieniem autologicznych komórek krwiotwórczych
 • Długotrwała pancytopenia po chemioterapii jako objaw demaskujący chorobę Gauchera u pacjentki z rakiem płuca

 

Cena: 0.00 PLN

Acta Haematologica Polonica, Volumen 45, numer 2, 2014

W numerze:

 • Nowe horyzonty w leczeniu przewlekłej białaczki limfocytowej
 • Transplantacje komórek krwiotwórczych w przewlekłej białaczce limfocytowej
 • Optymalizacja chemio- i radioterapii w leczeniu I linii chłoniaka Hodgkina
 • Pierwotna mielofibroza – przegląd metod leczniczych
 • Wartość diagnostyczna i zastosowanie kliniczne biomarkerów oraz ferrytynemii w chorobie Gauchera
 • Znaczenie limfocytów Th17 w odporności przeciwnowotworowej
 • Białaczkowe komórki macierzyste
 • Gammapatia monoklonalna o nieustalonym znaczeniu – rola czynników genetycznych i infekcyjnych w patogenezie choroby
 • POMALIDOMID – nowy immunomodulujący lek w terapii szpiczaka plazmocytowego
 • Chorzy ze szpiczakiem plazmocytowym jako problem chirurgiczny
 • Danazol – możliwości wykorzystania w leczeniu chorób hematologicznych
 • Stare i nowe czynniki ryzyka zakrzepicy u chorych z nadpłytkowością samoistną

Cena: 0.00 PLN

Acta Haematologica Polonica, Volumen 45, numer 1, 2014

W numerze:

 • Znaczenie mutacji genów modulujących zmiany epigenetyczne w ostrej białaczce szpikowej
 • Cytogenetyczne i molekularne uwarunkowania agresywnej postaci przewlekłej białaczki limfocytowej
 • Dwu-, trzy- i czterolekowe schematy w leczeniu pierwszoliniowym szpiczaka plazmocytowego z uwzględnieniem efektów terapii z zastosowaniem bortezomibu
 • Czynniki warunkujące aktywność terapeutyczną L-asparaginazy
 • Klasyfikacja barier stojących na drodze do przestrzegania zaleceń terapeutycznych u chorych na nowotwory układu krwiotwórczego
 • Jak wybrać koncentrat czynnika krzepnięcia dla dziecka chorego na hemofilię?

Cena: 0.00 PLN

Acta Haematologica Polonica, Volumen 44, numer 4, 2013

W numerze:

 • Rekomendacje PALG dotyczące diagnostyki i leczenia przewlekłej białaczki szpikowej w 2013 r.
 • Interakcje pomiędzy BCR/ABL a RNAi
 • Leki immunomodulujące – przełom w leczeniu nowotworów hematologicznych
 • Zespoły mielodysplastyczne (MDS) – nowe możliwości terapii
 • Autofagia – proces o dwóch obliczach
 • Diagnostyka i różnicowanie późnych nieinfekcyjnych powikłań płucnych u chorych po transplantacji allogenicznych komórek krwiotwórczych
 • Przedtransplantacyjne czynniki ryzyka reaktywacji zakażenia wirusem cytomegalii po przeszczepieniach allogenicznych komórek hematopoetycznych u dzieci i młodych dorosłych
 • Ropne zapalenie mięśni szkieletowych w przebiegu ostrej białaczki limfoblastycznej

Cena: 0.00 PLN

Acta Haematologica Polonica, Volumen 44, numer 3, 2013

W numerze:

 • Chłoniak grudkowy: rozpoznawanie i leczenie
 • Agresywne chłoniaki z obwodowych limfocytów T
 • Postępy w leczeniu chłoniaka Hodgkina u dzieci i młodzieży
 • Powikłania infekcyjne i autoimmunologiczne w przewlekłej białaczce limfocytowej
 • Translational research w szpiczaku plazmocytowym polską szansą na przyspieszenie?
 • Cereblon: molekularny cel leków immunomodulujących
 • Przeciwciała monoklonalne w leczeniu ostrych białaczek limfoblastycznych
 • Ostra białaczka o mieszanym fenotypie – jak rozpoznać, jak leczyć?
 • Terapia celowana i transplantacja komórek krwiotwórczych szansą na wyleczenie chorych z ostrą białaczką szpikową
 • Ośrodek Dawców Szpiku – wyzwania i realizacja zadań w oparciu o doświadczenia Instytutu Hematologii i Transfuzjologii
 • Leczenie żywieniowe pacjentów poddawanych przeszczepieniu macierzystych komórek krwiotwórczych
 • Biomarkery choroby przeszczep-przeciw-gospodarzowi – współczesny stan wiedzy i nadzieje na przyszłość
 • Zakażenia wirusowe po transplantacji komórek krwiotwórczych
 • Genetyczne podstawy syntezy cukrowych antygenów grupowych krwi
 • Masowe badania molekularne dla identyfi kacji dawców ze słabą ekspresją antygenu D
 • Zastosowanie cytometrii przepływowej oraz analizy proteomicznej w ocenie erytrocytarnych białek błonowych podczas przechowywania koncentratów krwinek czerwonych
 • Teraźniejszość i przyszłość w badaniach immunologii transfuzjologicznej krwinek czerwonych
 • Aktualny stan wiedzy na temat patofi zjologii, diagnostyki i zapobiegania TRALI
 • Nowo pojawiające się choroby zakaźne w aspekcie bezpieczeństwa krwi
 • Bezpieczeństwo krwi w aspekcie badań wirusologicznych
 • Co hematolog powinien wiedzieć o chorobie Gauchera
 • Specyfika występowania limfohistiocytozy hemofagocytarnej w okresie wieku dorosłego

Cena: 0.00 PLN

Acta Haematologica Polonica, Volumen 44, numer 2, 2013

W numerze:

 • Ostra białaczka szpikowa u osób w wieku podeszłym
 • Leczenie celowane w ostrych białaczkach szpikowych
 • Przewlekła białaczka limfocytowa u ludzi starszych
 • Profilaktyka i leczenie zakażeń u chorych na przewlekłą białaczkę limfocytową
 • Chłoniak z komórek płaszcza u pacjentów niekwalifikujących się do chemioterapii w wysokich dawkach
 • Leczenie chorych na szpiczaka plazmocytowego w starszym wieku niebędących kandydatami do autologicznej transplantacji komórek krwiotwórczych (autoSCT)
 • Leczenie podtrzymujące w szpiczaku plazmocytowym
 • Profilaktyka neutropenii u pacjentów w wieku podeszłym
 • Małopłytkowość – wskazania do zastosowania cytokin płytkotwórczych
 • Nabyte skazy krwotoczne osoczowe u osób w podeszłym wieku

Cena: 0.00 PLN

Acta Haematologica Polonica, Volumen 44, numer 1, 2013

W numerze:

 • Zalecenia Polskiej Grupy Szpiczakowej dotyczące rozpoznawania i leczenia szpiczaka plazmocytowego oraz innych dyskrazji plazmocytowych na rok 2013
 • Znaczenie modyfikacji epigenetycznych w patogenezie białaczek
 • Polimorfizm genu CD38 a predyspozycja genetyczna do szpiczaka mnogiego
 • Zastosowanie koncentratu czynników zespołu protrombiny w leczeniu zaburzeń hemostazy osoczowej po operacji transplantacji serca
 • Mnogie nowotwory i transformacja Richtera u pacjenta z rozpoznaniem chłoniaka z małych limfocytów B – dylematy diagnostyczno-terapeutyczne

Cena: 0.00 PLN