Regulamin recenzowania prac

  1. Nadsyłane prace są na wstępie oceniane przez zespół redakcyjny Acta Haematologica Polonica pod względem poprawności przygotowania manuskryptów i nowatorskiego przedstawienia tematu.
  2. Manuskrypty niekompletne oraz niespełniające podstawowych warunków regulaminu przyjmowania prac będą odsyłane autorom do uzupełnienia bez oceny merytorycznej.
  3. Jednocześnie ze złożeniem pracy autorzy zobowiązani są do dołączenia oświadczenia, że praca nie była wcześniej nigdzie publikowana.
  4. Prace, co do których nie ma uwag wstępnych poddawane są recenzjom. Redaktor Tematyczny wyznacza przynajmniej dwóch Recenzentów, którzy podejmą się wykonania recenzji pracy w ciągu 3 tygodni.
  5. W procedurze recenzowania zachowana jest zasada anonimowości (autor nie zna tożsamości recenzentów).
  6. Autor manuskryptu jest informowany o wyniku recenzji, a po otrzymaniu recenzji z uwagami krytycznymi powinien nanieść poprawki w tekście pracy.
  7. Opinia Redaktora Tematycznego o pracy wraz z recenzjami zostaje przesłana do decyzji Redaktora Naczelnego.
  8. Manuskrypty zostają zakwalifikowane do druku po pozytywnej opinii wydanej przez Recenzentów, Redaktora Tematycznego i Redaktora Naczelnego czasopisma.
  9. Nazwiska Recenzentów poszczególnych publikacji nie są ujawniane. Raz w roku czasopismo podaje do publicznej wiadomości listę Recenzentów współpracujących.
następny artykuł